ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – JANUAR 2020

AFTALEINDGÅELSE
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Amstrup Skilte ApS, cvr. nr. 27621422,
i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
1.1. Amstrup Skilte tilbud er gældende indtil 30 dage efter tilbudsdatoen, medmindre andet er anført. Et tilbud kan endvidere
bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.
1.2. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Amstrup Skilte har fremsat
mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.
1.3. En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Amstrup Skilte med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev

2. PRISER
2.1. Alt salg sker til priser i danske kroner som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af
enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Amstrup
Skilte er berettiget til at ændre den aftalte pris, såfremt der sker ændringer i gældende råvarepriser, arbejdslønninger, skatter,
afgifter og enhver form for valutaændringer.
2.2. Ved ordre på DKK 750,-(ekskl. moms) og herunder beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 75,-.
2.3. Alle fakturaer pålægges et miljøtillæg på p.t. 1,8 %
2.4. Fakturaer udstedes som elektronisk faktura, som bliver sendt via mail. Såfremt Køber ønsker faktura udstedt i papirform,
beregnes et faktureringsgebyr på DKK 50,- pr. faktura.
2.5. Emballering, herunder afsendelse af gods på paller og trekant paller eller i jernbure, sker for Købers regning.

3. BETALING
3.1. Betaling skal være Amstrup Skilte i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Se dog undtagelse i
pkt. 3.2
3.2. Såfremt betalingsdato ikke er angivet, skal betaling ske straks ved levering (netto kontant). Hvis Køber ikke kan modtage
leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted.
3.3. Amstrup Skilte forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling, såfremt det skønnes relevant.
3.4. Ved for sen betaling er Amstrup Skilte berettiget til at opkræve renter af forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned samt
rykkergebyrer i henhold til den til hver tid gældende lovgivning.
3.5. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning med eventuelle modkrav på, som ikke skriftligt er anerkendt af Amstrup
Skilte, ligesom Køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle
krav.

4. PRODUKTINFORMATION OG VALG AF PRODUKT
4.1. Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet
reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af Parternes aftale.
4.2. Ansvaret for valg af de af Amstrup Skilte leverede produkter påhviler alene Køber.
4.3. KVANTUM: Amstrup Skilte forbeholder sig ret til afvigelse på +/- 5% af bestilt antal print.
4.4. Amstrup Skilte udarbejder som udgangspunkt grafiske filer og fremsender godkendelse. Det er købers ansvar at læse korrektur på
leverede udkast/layouts inden disse offentliggøres, publiceres, trykkes eller på anden måde anvendes af kunden.
4.5. Har Køber anmodet Amstrup Skilte om at udarbejde skitser, layout, rentegninger, tekstforslag, prøvetryk mm, er Amstrup Skilte berettiget
til at få dette arbejde betalt til en hver tid gældende timetakst, såfremt det i sidste ende viser sig at Køber vælger anden leverandør.
4.6. Bildekoration efter oplæg. Har Køber valgt at benytte sig af Amstrups Skiltes ekspertise inden for bildekoration (reklame/totalindpakning)
fraskriver Køber sig alle reklamationsmuligheder hvad angår lak eller glasskader forårsaget af folie eller solfilm, skæreridser eller anden
form for skade på køretøjet. Dette gør sig også gældende ved afmontering af reklamer, solfilm eller anden foliedekoration. Al le køretøjer
skal leveres tørre og rengjorte uden voks og Nano produkter. Anses et køretøj som værende beskidt eller for våd til montering ved
almindelig aftørring med klud, forbeholder Amstrup Skilte sig retten til at udsætte leveringstiden og rengøre/ tørre bilen for kundens
regning. Der gives ingen garanti for holdbarhed af folie på dørhåndtag eller andre bevægelige dele.
4.7. Amstrup Skilte fraskriver sig ethvert ansvar for kundebiler og påhængskøretøjer, dette gør sig gældende for både indregistreret og
uregistreret køretøjer. Alle køretøjer som forefindes på matriklen Vesterballevej 17, 7000 Fredericia er altid i kundens, ejeren eller
bilforhandlerens varetægt. Transport af kunders køretøjer holdes Amstrup Skilte og Amstrup Skiltes ansatte skadefrie, såfremt der måtte
ske færdselsuheld eller anden skade på kundens køretøj. Dette ligger for kundens eller bilens ejer regning.

5. PRODUKTÆNDRINGER. RETURNERING
5.1. Amstrup Skilte forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden
ulempe for Køber.
5.2. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid
franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages
krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted.

6. LEVERING
6.1. Alle leverancer sker Ex Works/Ab fabrik Fredericia (INCOTERMS 2010), med mindre andet er skriftligt aftalt.
6.2. Såfremt der aftales andet leveringssted end Amstrup Skiltes forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel
pålæsning for Købers regning og risiko, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt og skriftligt bekræftet af Amstrup Skilte. Det
præciseres, at transporten sker for Købers risiko, uanset om transporten efter aftale sker for Amstrup Skiltes regning.
6.3. Leveringstider er fastsat af Amstrup Skilte efter bedste skøn på baggrund af omstændighederne ved aftalens indgåelse og er
ikke bindende for Amstrup Skilte. Levering indenfor 14 arbejdsdage fra den i ordrebekræftelsen udtrykkeligt anførte
leveringstid betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen
beføjelser over for Amstrup Skilte, medmindre andet er aftalt.
6.4. Leveringstiderne er endvidere oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandør
forsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.
6.5. Amstrup Skilte leverer til fremført el. Dette forstås som, at der er en 220V IP65 El forgreningsdåse monteret max 2 meter fra
skilt og på samme side som selve montagen. Ydelsen leveres af Køber. Kabler er mærket 12V/220 V. Efterfølgende skal der
foretages tilslutning af autoriseret installatør for at skiltet er funktionsdygtige.

7. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION
7.1. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og
leveret kontraktmæssigt, herunder sikre sig, at vejskilte er behørigt mærket i henhold til gældende lovgivning. Mener Køber
på dette tidspunkt, at varen lider af en mangel, skal Køber, såfremt han vil påberåbe sig manglen, give Amstrup Skilte skriftlig
meddelelse herom inden for 24 timer fra modtagelsen.
7.2. Såfremt Køber herudover ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet
ophold, efter at manglen er konstateret.
7.3. Hvis Køber for så vidt angår Amstrup Skiltes leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra Købers kunder eller
øvrige brugere af Amstrup Skiltes leverance, skal Køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation
overfor Amstrup Skilte. Overholder Køber ikke denne pligt, kan Køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav
overfor Amstrup Skilte, ligesom Køber i det indbyrdes forhold mellem Amstrup Skilte og Køber skal friholde Amstrup Skilte
for ethvert krav, som Købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos Amstrup Skilte.
7.4. Ved reklamationer skal fakturanummer altid angives.
7.5. Køber kan ikke fremsætte krav mod Amstrup Skilte i anledning af fejl og defekter som opstår på grund af transportskade,
fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse,
manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold, som Amstrup Skilte ikke har indflydelse på.

8. FORSINKELSE
8.1. Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som føl ge af
forsinkelsen.
8.2. I tilfælde af overskridelse af den angivne leveringstid med mere end 14 arbejdsdage, er Køber, såfremt overskridelsen er til
betydelig ulempe for Køber, berettiget til skriftligt over for Amstrup Skilte at kræve levering og fastsætte en ny frist for
levering. Fristen, som under ingen omstændigheder må være kortere en 5 arbejdsdage, skal være rimelig under hensyntagen
til den allerede indtrufne forsinkelse og årsagen hertil. Undlader Amstrup Skilte at foretage rimelige foranstaltninger til at
sikre levering inden for den fastsatte frist, er Køber ved skriftlig meddelelse til Amstrup Skilte berettiget til at hæve Købet for
så vidt angår den forsinkede leverance. Gælder forsinkelsen alene en del af en samlet leverance, kan Køber alene hæve Købet
for så vidt angår den pågældende del.

9. MANGLER
9.1. Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har Amstrup Skilte ret til at foretage afhjælpning eller om-levering eller give
Køber forholdsmæssigt afslag i købesummen.
9.2. Kun såfremt Amstrup Skilte ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal leverings-/afhjælpningsforsøg er i stand til at
foretage om levering eller afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., eller såfremt Amstrup Skilte ikke inden for rimelig tid
har givet Køber afslag i købesummen, kan Køber kræve afslag i købesummen, eller hvis manglen er væsentlig hæve Købet for
så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
9.3. Køber bærer selv risikoen for, at Amstrup Skiltes leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber.

10. PRODUKTANSVAR
10.1. Amstrup Skilte er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Amstrup
Skilte eller andre, som Amstrup Skiltehar ansvaret for. Amstrup Skiltefraskriver sig i videst muligt omfang i henhold til
gældende ret i det indbyrdes forhold mellem Amstrup Skilteog Køber ethvert produktansvar for skade på fast ejendom og på
Løsøre, som måtte kunne knyttes til Amstrup Skiltes leverancer. Amstrup Skilte er ikke ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller
andre indirekte tab.
10.2. Hvis Amstrup Skilte måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber i det indbyrdes forhold mellem Amstrup
Skilte og Køber forpligtet til at holde Amstrup Skilte skadesløs i samme omfang, som Amstrup Skiltes ansvar er begrænset
efter det foregående stykke.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED
11.1. Alle Amstrup Skiltes immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Amstrup Skiltes ejendom.
11.2. Køber har ikke ret til uden Amstrup Skiltes skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle
oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Amstrup Skilte ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet
som værende fortrolige.Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter
aftalens indgåelse overlades fra Amstrup Skiltetil Køber, tilhører Amstrup Skilte. Uden samtykke fra Amstrup Skiltemå det
nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

12. ANSØGNING OM TILLADELSE MV. – ANSVAR FOR AFMÆRKNING
12.1. I de situationer, hvor Amstrup Skiltealene er leverandør af materiel, og Køber således forestår opsætning m.v., forestår Køber
endelig indhentelse af enhver nødvendig tilladelse til den konkrete anvendelse af afspærring m.v. Amstrup Skilte forudsætter,
at Køber til enhver tid iagttager gældende regler, således at skade på materiale, ting, 3.mands ejendom samt personer m.v.
undgås.
12.2. I de situationer, hvor Amstrup Skiltepåtager sig opsætning for Køber, er udgangspunktet, at Køber ansøger om nødvendige
tilladelser og godkendelser hos relevante myndigheder, herunder kommunen, og for det tilfælde at der er påbud fra politiet.
Inden opsætning iværksættes skal Køber forsyne Amstrup Skilte med samtlige tilladelser og anvisninger fra de relevante
myndigheder. Køber skal endvidere uden ugrundet ophold orientere Amstrup Skilte, hvis der sker tilbagekaldelse, ændring
eller lignende i de meddelte tilladelser.
12.3. I de situationer, hvor Amstrup Skilte såvel forestår opsætning som tilsyn, er udgangspunktet, at Amstrup Skilte ansøger om
de nødvendige tilladelser og godkendelser hos de relevante myndigheder. Tilsynet omfatter ”lovpligtig” tilsyn, men tilsynet
kan være aftalt udvidet til ”skærpet” tilsyn. Medmindre der foreligger en klar aftale herom, er det tilsyn, der udføres det
lovpligtige tilsyn.
12.4. Modtagekontrol og evt. skade på afmærkning.
I de tilfælde, hvor Amstrup Skiltehar ansvaret for opsætning, er der stipuleret et tidspunkt, hvor opsætningen skal være
tilendebragt af hensyn til trafik overensstemmende med de givne tilladelser. Såvel Køber som Amstrup Skilte er bekendt med
tidspunktet. Køber forpligter sig til at besigtige opsætning m.v. senest 3 timer efter det aftalte færdiggørelsestidspunkt.
Såfremt Amstrup Skilte ikke modtager skriftlig indsigelse inden udløb af ovennævnte frist, anses opsætningen for godkendt
af Køber, og risikoen for fejl eller beskadigelse på grund af vejrforhold, påkørsel, hærværk eller lignende er Amstrup Skilte
uvedkommende.
12.5. I de situationer, hvor Amstrup Skiltehar tilsynsforpligtelsen, rekvirerer Amstrup Skilte reparation, udskiftning m.v. nødvendig
for afhjælpning og giver meddelelse til Køber herom. Afhjælpning sker for Købers regning og risiko.

13. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
13.1. Amstrup Skilte er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Amstrup Skiltes leverandører, eller i
øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Amstrup Skilte har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer
Amstrup Skilte dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.
Amstrup Skilte kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på
leverancen, der overstiger Købers samlede betaling for genstanden.
Amstrup Skilte er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og
tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Amstrup Skiltemåtte blive pålagt
ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Amstrup Skilteskadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud
over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav
imod Amstrup Skilte i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Amstrup Skiltes leverancer

14. ANSVARSFRITAGELSE – FORCE MAJEURE
14.1. Enhver omstændighed, som Amstrup Skilteikke er herre over, såsom udbredte og lokale strejker og lockout (inkl. Hos
underleverandører), uanset om disse er interne eller eksterne eller lovlige eller ulovlige, og uanset om der er tale om en
hovedkonflikt eller sympatikonflikt e.l., brand, maskinskade, manglende drivkraft, strømsvigt, computervirus, epidemier, krig
eller krigslignende tilstande, lovgivningsmæssige foranstaltninger, offentlige restriktioner, udeblivelse eller forsinkelse fra
underleverandører, import- eller eksportrestriktioner, usædvanlige naturbegivenheder af enhver art eller lignende og som
medfører forsinkelse af leverance, hvad enten disse omstændigheder foreligger i udlandet eller i Danmark, berettiger
Amstrup Skilte til en udskydelse af leveringstiden og berettiger Amstrup Skilte til efter Amstrup Skiltes valg at annullere
ordren, uden at Amstrup Skilte kan pålægges erstatningsansvar, med mindre det kan påvises, at Amstrup Skilte med
rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Det påhviler Amstrup Skilte uden ugrundet
ophold at underrette Køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

15. EJENDOMSRET
15.1. Ejendomsretten til det solgte forbliver Amstrup Skiltes, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt,
hvorfor Køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde
disponere over effekterne. Betales ydelser ikke rettidigt, eller misligholder Køber i øvrigt nogen af denne kontrakts
bestemmelser, er Amstrup Skilte berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter, eller forlange sin restfordring
indfriet.
15.2. Amstrup Skilte er berettiget til at realisere den af ejendomsforbeholdet omfattede genstand, og er ligeledes berettiget til at
gøre en evt. restfordring gældende over for Køber.

16. GRAVEARBEJDER
16.1. Køber er gjort opmærksom på, at det følger af lovgivningen, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal
indhente op-lysninger fra ledningsejer registret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige
ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres
under hensyntagen til de indhentede oplysninger. Amstrup Skilte er ikke ansvarlig herfor.

17. LOVVALG OG VÆRNETING
17.1. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Amstrup Skilte og Køber skal afgøres efter dansk ret ved Amstrup Skiltes hjemting